Cách phá mật khẩu Excel 2007, 2010, 2013 không cần phần mềm

915

Hướng dẫn cách phá Password Excel không cần phần mềm, phá mật khẩu sheet của excel một cách đơn giản nhất giúp bạn gỡ bỏ mật khẩu của Sheet hoàn toàn trong Excel 2003 2007 2010 2013

h3>Cách mở password excel trên excel 2007,2010,2013

Quảng Cáo..

Bấm phím tắt Alt + F11 để hiện ra bảng Visual Basic Editor lên

Cách mở trên EXCEL 2003: Để mở Visual Basic Editor các bạn vào Menu Tools chọn Macro và chọn Visual Basic Editor
pha-pass-excel
Sau đó Bạn click đúp chuột vào Sheet muốn phá pass. ( Nếu bạn chưa thấy các Sheet bên phía trái của màn hình thì bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet.)

pha-pass-excel-2

Copy đoạn mã phía dưới và dán chúng vào khung Visual Basic Editor

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
Else
If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _
vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
End If
End Sub

sau đó nhấn menu Run -> Run Sub/UserForm (hoặc phím tắt nhấn F5)

pha-pass-excel-3

Sau đó chương trình có hỏi bạn có muốn mở khóa bạn chọn YES

Quá trình phá pass diễn ra, sau đó sẽ có thông báo dạng: Sheet “tên file” is unprotected là file của bạn đã được phá pass thành công.

Chúc các bạn thành công!!!

Loading...