Tổng hợp các file mẫu Excel kế toán hay

653

Dưới đây là các mẫu file excel làm kế toán, báo cáo tài chính rất hay được sưu tầm để mọi người tham khảo và sử dụng.

file-excel-ke-toan

Quảng Cáo..

– 02 file kế toán theo quyết định 15/2006 và theo quyết định 48/2006: Tại đây
– File kế toán excel theo quyết định 48 gồm có:
– NHẬT KÝ CHUNG
– NHẬT KÝ SỔ CÁI
– CTGS
Tại đây

– File kế toán 12A: Tại đây
– Nhật ký chứng từ : Tại đây
– Nhật xuất vật tư FIFO : Tại đây
– Raw Material Control: Tại đây
– Accounting Pro Excel : Tại đây
– File tồn quỹ, phiếu thu chi : Tại đây
– File Nhập Xuất Tồn; Công Nợ phải thu phải trả, Doanh thu, giá vốn: Tại đây
– NKC_ NKSC theo quyết định 15, đã cập nhật thông tư 244: Tại đây
-H2 Accounting cho quyết định 48: Tại đây

Ngoài ra còn có mẫu kế toán trên excel:

Danh mục:
NHẬT KÝ:

Nhật ký chung
Bảng phân bổ TK 142
Bảng phân bổ TK 242
Bảng Khấu hao TSCĐ 214
Sổ quỹ
Sổ tiền gửi Ngân hàng
Sổ tổng hợp công nợ Phải thu TK 131
Sổ tổng hợp công nợ Phải trả TK 331
Bảng cân đối số phát sinh Tài khoản tháng

KHO:

Danh mục hàng hóa
Bảng kê Phiếu nhập kho
Bảng kê Phiếu xuất kho
Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn
Danh mục ngày tháng
Bảng phân bổ chi phí mua hàng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH – THUẾ:

Bảng cân đối số phát sinh TK năm
Bảng cân đối kế toán (Mẫu B-01/DNN)
Báo cáo Kết quả kinh doanh (Mẫu B-02/DNN)
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B-03/DNN)
Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B-09/DNN)
Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu 03/TNDN)
Phụ lục 03-1A/TNDN (BCKQKD)
Phụ lục 03-2A/TNDN (Chuyển lỗ)

Mẫu sổ sách theo QĐ 15: Tại đây
Mẫu sổ sách theo QĐ 48: Tại đây

Loading...